Wydział Historyczny

Projekty

Projekt - Biskupi a wojna w Polsce piastowskiej na tle europejskim

Narodowe Centrum Nauki przyznało prof. Jackowi Maciejewskiemu z Wydziału Historycznego UKW w ramach konkursu OPUS 8 (panel HS3) ponad ćwierć miliona złotych na realizację projektu "Biskupi a wojna w Polsce piastowskiej na tle europejskim". Projekt będzie realizowany wspólnie z drem Radosławem Koteckim z tego samego instytutu.

Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy. Głównym celem naukowym jest analiza i opracowanie zagadnienia relacji łączących średniowieczny episkopat polski oraz wojnę i sferę militarną w okresie panowania na ziemiach polskich dynastii piastowskiej (od X wieku do roku 1370). Prace w ramach projektu mają dać spójną odpowiedź na to, jaki charakter owe relacje przyjmowały na przestrzeni wytyczonego przedziału czasowego, przez jakie czynniki były one kształtowane, jakim zmianom ulegały, a zarazem jak one same wpływały na pozycję polskiego episkopatu i Kościoła w państwie i społeczeństwie oraz kulturowe postrzeganie biskupów. Problem zostanie zbadany na szerokim tle porównawczym. Zakłada się bowiem, iż w ogólnym wymiarze relacje te, przynajmniej pod pewnymi względami, przybierały zbliżony charakter w stosunku do zjawisk, jakie występowały na obszarze łacińskiego kręgu kulturowego, gdzie biskupi starali się mieć istotny wpływ na obraz konfliktów, a nawet teatrów wojennych poprzez ich kreowanie, przekształcanie na drodze ideowej legitymizacji bądź negacji, a także poprzez bezpośrednie przywództwo.

Nowatorstwo proponowanego projektu badawczego wynika z zamiaru podjęcia badań nad problematyką niemal całkowicie dotąd pomijaną w polskiej mediewistyce i zasadniczego uzupełnienia stanu wiedzy o polskim episkopacie średniowiecznym o ważne spostrzeżenia. Ponadto, nowatorski charakter projektu polega na bezprecedensowym w badaniach nad polskim episkopatem zastosowaniu metody porównawczej w charakterze głównej metody w procesie badawczym. Takie podejście metodologiczne jest absolutnie niezbędne, by móc przełamać konserwatywne modele badawcze w obszarze badań nad Kościołem.