Wydział Historyczny
Konkurs na pracę dyplomową o Bydgoszczy Konkurs na pracę dyplomową o Bydgoszczy

Konkurs na pracę dyplomową o Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie) oraz nagroda dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2022/2023. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas kwietniowych uroczystości związanych z urodzinami miasta.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

·         prace magisterskie i doktorskie

I miejsce – 7 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto

·         prace inżynierskie i licencjackie

I miejsce – 5 tys. zł brutto;
II miejsce – 3 tys. zł brutto;
III miejsce – 2 tys. zł brutto

·         promotorzy prac

nagroda w wysokości 1,5 tys. zł brutto.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2022/2023, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres:
Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem.
Termin zgłaszania prac upływa 23 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Dokumenty do pobrania:
•    regulamin wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem o przetwarzaniu danych i informacją RODO

Operacje:
31-01-2024, 19:27
publikacja: Teresa Maresz
08-04-2024, 12:08
modyfikacja: Teresa Maresz