Wydział Historyczny

Komunikat Rektora UKW dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa Komunikat Rektora UKW dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa

Komunikat Rektora UKW dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa

Komunikat Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego informuje, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. wstrzymuję do odwołania ze skutkiem natychmiastowym wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do krajów o wysokiej zachorowalności, to jest: Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch (szczególnie do regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Należy spodziewać się, że liczba niezalecanych kierunków podróży będzie się poszerzać.
 2. Na analogicznych zasadach wstrzymuję również wszystkie służbowe wyjazdy studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i zalecam odwołanie planowanych przyjazdów studentów (m.in. z programu Erasmus+), doktorantów i pracowników z partnerskich uniwersytetów zagranicznych oraz gości Uniwersytetu z krajów o wysokiej zachorowalności wymienionych powyżej.
 3. Przesunięcie na późniejszy termin lub w wyjątkowych sytuacjach odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby pochodzące z następujących krajów: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia (Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r.). Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.
 4. Decyzje dotyczące przesunięcia lub odwołania innych wydarzeń niż wskazanych w pkt. 3 powinny następować na podstawie analizy potencjalnych decyzji uczestników oraz prelegentów. Ze względu na ograniczenia w zakresie mobilności mogą zachodzić sytuacje, w których osoby, które deklarowały uczestnictwo w danym wydarzeniu będą decydowały się na rezygnację.
 5. Ograniczenie do niezbędnego minimum imprez o charakterze wewnętrznym (ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp.) organizowanych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.
 6. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.
 7. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni.
 8. Studenci zobowiązani są powiadomić drogą mailową osobę prowadzącą zajęcia oraz kierownika jednostki (Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu lub Dyrektora Kolegium, Dyrektora Szkoły Doktorskiej etc.), w której odbywają się zajęcia o powrocie z kraju o wysokiej zachorowalności. Nauczycieli akademickich zobowiązuję do umożliwienia takim studentom odbycia zajęć, zaliczeń w innym terminie, w tym z możliwością realizacji ich w innej formie.
 9. Doktoranci i pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są do powiadomienia drogą mailową kierownika jednostki o powrocie z zagrożonego regionu i indywidualnego ustalenia postępowania.
 10. Kierownik jednostki (Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu, Dyrektor Kolegium, Dyrektor Szkoły Doktorskiej etc.) informuje Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia o liczbie studentów, którzy wrócili z krajów o wysokiej zachorowalności, a Prorektora  Rozwoju i Współpracy o liczbie pracowników, którzy wrócili z rejonów zagrożonych występowaniem koronowirusa SARS-Co V-2, natomiast Kanclerza w zakresie pracowników administracji.

Kierowników jednostek organizacyjnych, informuję, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracowników, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich, zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym. W przypadku studentów i doktorantów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania:

 • wirusy giną w kontakcie z mydłem, a zasłanianie nosa i ust przy kichaniu i kasłaniu ogranicza szerzenie się infekcji, dzięki czemu chronimy osoby wokół nas,
 • po użyciu chusteczek higienicznych konieczne jest ich natychmiastowe wyrzucenie i umycie rąk,
 • warto nosić ze sobą żel lub chusteczki dezynfekujące, które są wygodną metodą usunięcia zanieczyszczeń z dłoni.

Władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zalecają bieżący monitoring komunikatów:

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię: (https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/) o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Władze poszczególnych jednostek organizacyjnych, prowadzących zajęcia oraz pracowników Domów Studenta, proszę o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.

Podkreślam, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka – niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ - 800 190 590.

Operacje:
05-03-2020, 15:52
publikacja: Teresa Maresz
24-03-2020, 22:48
modyfikacja: Teresa Maresz