Wydział Historyczny

Organizacja obecnego systemu kształcenia - zarządzenie Rektora nr 62 z 21.05.2020 r. Organizacja obecnego systemu kształcenia - zarządzenie Rektora nr 62 z 21.05.2020 r.

Organizacja obecnego systemu kształcenia - zarządzenie Rektora nr 62 z 21.05.2020 r.

Komunikat Rektora UKW w sprawie funkcjonowania Uczelni

 

Z dniem 24 maja 2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 55/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (z późn.zm.).

Zmiana wprowadzona z dniem 18 maja 2020 r. w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511, 528, 643 i 741) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 uchyla lit. b, co skutkuje przywróceniem obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

W związku z tym Rektor UKW wydał zarządzenie regulujące zasady funkcjonowania uczelni od 25 maja 2020 r.
(w załączeniu)
.

Operacje:
08-05-2020, 14:44
publikacja: Teresa Maresz
28-05-2020, 08:55
modyfikacja: Teresa Maresz