Wydział Historyczny

Jubileusz Profesora Andrzeja Klondera Jubileusz Profesora Andrzeja Klondera

Jubileusz Profesora Andrzeja Klondera

Profesor Andrzej Klonder - dostojny Jubilat

W Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie odbyła się 19 maja 2022 r. podniosła uroczystość ku czci prof. Andrzeja Klondera z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. W uroczystości udział wzięli: dziekan Wydział Historycznego UKW - dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni oraz prodziekan dr Anetta Głowacka-Penczyńska.
Profesor Andrzej Klonder współpracę z Wydziałem Historycznym (dawnym Instytutem Historii, potem Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych) UKW rozpoczął 25 lat temu. Przez dziewiętnaście lat kierował Zakładem Historii Kultury Materialnej i Dziejów Powszechnych Nowożytnych w tejże instytucji. Jest twórcą jednego z kierunków prowadzonych na Wydziale Historycznym UKW - Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków. W okresie pracy na UKW (ówczesnej Akademii Bydgoskiej), w 2001 roku, uzyskał tytuł profesorski.
Pan Profesor A. Kolonder, pracując w Bydgoszczy, jednocześnie swój czas poświecał na wypełnianie obowiązków w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, a także w "Kwartalniku Historii Kultury Materialnej", pełniąc funkcję redaktora naczelnego tego czasopisma.

Operacje:
24-05-2022, 07:34
publikacja: Krzysztof Krawczyk
03-06-2022, 08:37
modyfikacja: Teresa Maresz