Wydział Historyczny

Na zdjęciu grafiki dotyczące nauki zdalnej. Laptopy, słuchawki Na zdjęciu grafiki dotyczące nauki zdalnej. Laptopy, słuchawki

E-learning na WH UKW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Kształcenie zdalne na uczelniach

Prawa i obowiązki studentów

 • Student ma prawo do pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość;
 • Student ma prawo do uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi systemu wspierającego uczenie się na odległość;
 • Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów;
 • Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela;
 • Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline. Kierownik przedmiotu może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

 • Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia wszystkim studentom dokładnego opisu zakładanych efektów uczenia się oraz metod ich weryfikacji - jeśli w wyniku zastosowania metod i technik kształcenia na odległość nastąpiły w sylabusie jakieś zmiany;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia studentom dokładnego planu pracy;
 • W przypadku całkowitego przejścia na proces kształcenia zdalnego, nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotowania materiałów dydaktycznych zapewniających każdemu studentowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodne liczbą godzin przypisaną w planie i programie studiów;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów. Dokumentacja powinna potwierdzać regularność kontaktów i interakcji ze studentami;
 • Nauczyciel jest zobowiązany do takiego zaprojektowania procesu zdalnego uczenia się studentów, który zapewni obciążenie pracą równe przypisanym danemu przedmiotowi punktom ECTS;
 • Nauczyciel akademicki lub inna osoba uprawniona do prowadzenia zajęć ma prawo do autonomii w wyborze narzędzi wspierających uczenie się studentów na odległość;
 • Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie wdrażanych metod, narzędzi i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez uczelnię.

UWAGA: Studentki i Studenci Wydziału Historycznego UKW – prosimy regularnie sprawdzać pocztę @student.ukw.edu.pl., odpowiadajcie na e-maile od prowadzących zajęcia, kontaktujcie się z nimi, wykonujcie przysłane Wam zadania, które będą podstawą późniejszych zaliczeń. Wykładowcy zgłaszają nam, że nie odpowiadacie na ich e-maile.

Operacje:
31-03-2020, 18:31
publikacja: Teresa Maresz
05-04-2022, 08:18
modyfikacja: Monika Nowakowska